In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vormsel

Het sacrament van het vormsel wordt jaarlijks parochie-breed voorbereid. In een feestlijke viering in een van de kerken, voorgegaan door de bisschop, ontvangen onze jongeren het vormsel.

Aanmelden voor de vormselvoorbereiding 2020-2021 is nu mogelijk.

De informatieavond voor de ouders is op maandag 14 september 2020 in het parochiehuis van Nootdorp en begint om 19.30 uur.

De voorbereiding wordt begeleid door een enthousiaste werkgroep met leden uit de diverse kernen.

Meer over het sacrament van het vormsel

GeloofsboekjeVormsel-550x600.jpgIn het vormsel wordt uitgedrukt en verwerkelijkt dat de Geest van Jezus Christus geschonken wordt als een steun in je eigen menswording. De olie waarmee de vormeling gezalfd wordt schenkt de kracht van Gods Geest. De gelovige wordt met deze Geest toegerust voor de verkondiging van het Evangelie.

De bisschop is de eigenlijke bedienaar van het vormsel, de vormheer. Hij kan andere priesters delegeren en aan hen de taak toevertrouwen om het sacrament van het vormsel toe te dienen in zijn plaats. In het bisdom is dat meestal een vicaris of een deken. Wanneer een volwassene wordt opgenomen in de Kerk en het vormsel meteen na het doopsel plaatsvindt, dan is de pastoor doorgaans de bedienaar van het sacrament van het vormsel.

Vaak wordt het vormsel toegediend tijdens de viering van de eucharistie, na het houden van de preek.

De toediening van het vormsel wordt voorafgegaan door de afzwering van het kwaad en de belijdenis van het geloof door degene die het vormsel gaat ontvangen. Het is de vernieuwing van de geloofsbelijdenis die destijds bij het ontvangen van het doopsel al eens werd uitgesproken. Daarna bidt de vormheer met uitgestrekte handen het gebed van de handoplegging om te vragen dat de vormeling de rijke gaven van de heilige Geest mag ontvangen.

Vervolgens komt de vormeling naar voren en wordt de naam van de vormeling genoemd. Dan zalft de vormheer met de rechterduim de vormeling in kruisvorm op het voorhoofd. Daarbij wordt gezegd: ‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.’ Daarna wordt een vredewens uitgewisseld. De vormheer zegt: ‘Vrede zij u.’ De vormeling antwoordt: ‘En vrede voor u.’

Bron:  Geloofsboekje Vormsel

 

Door oud-vormeling Mark is in 2014 een Informatiefilmpje over het Vormsel gemaakt.

Op de website van pastor Kuipers staat een quiz met vragen over het Vormsel.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Afscheid Joke van Kester

Afscheid Joke van Kester 17 Dec 2020

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.