In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

Huwelijk

Aanstaande echtparen die voor de Kerk willen trouwen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal gespreksbijeenkomsten ter voorbereiding van hun kerkelijk huwelijk. Dit gebeurt zo mogelijk samen met andere aanstaande echtparen. Tijdens deze gesprekken wordt aandacht geschonken aan de eigen en gezamenlijke geloofsweg die zij afgelegd hebben en aan de betekenis die de Kerk aan het christelijk huwelijk geeft. Ook wordt samen met de priester of diaken de eigen huwelijksviering voorbereid.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de parochiesecretariaten.

 

Meeer over het sacrament van het huwelijk

Het huwelijk is gegrondvest op onderlinge liefde en gericht op overgave aan elkaar, tot geluk van beiden en van eventuele kinderen, die uit hun gemeenschap geboren mogen worden. Het huwelijk van christenen is een sacrament, onder Gods zegen gesloten en in christelijk geloof bevestigd door de gemeenschap der gelovigen.

Paulus schrijft aan de gelovigen van Efese, dat hun huwelijk verwijst naar het liefdesverbond van Christus en zijn Kerk, waarvoor Hij zijn leven geeft tot in de dood op het kruis. Het christelijke huwelijk deelt in de kracht en de diepte van deze levenstrouw tot in de dood.

Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen. De priester of een diaken roept Gods zegen over het paar af. Het is niet een priester of diaken die het huwelijkssacrament toedient, maar man en vrouw dienen het elkaar toe.

De sluiting van het huwelijk tussen man en vrouw gebeurt door hun wederzijdse jawoord. Man en vrouw geven elkaar in de Kerk het sacrament van het huwelijk.

De priester of diaken is bij een huwelijkssluiting aanwezig als officieel getuige van de Kerk. Dat man en vrouw voor de Kerk trouwen houdt in dat zij ten overstaan van een priester of diaken aan elkaar hun trouwbelofte uitspreken, in aanwezigheid ook van twee andere getuigen. Dit gebeurt wanneer man en vrouw de vragen beantwoorden die de priester of diaken aan bruidegom en bruid stelt tijdens de huwelijksviering. Ook bestaat de mogelijkheid dat bruid en bruidegom zelf ten overstaan van elkaar de trouwbelofte uitspreken.

De aanwezige priester of diaken zegt daarna: ‘Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden.’ Na de trouwbelofte (consensus) vinden de zegening en de overreiking van de huwelijksringen plaats. In veel parochies bestaat bovendien de gewoonte om een huwelijkskaars te ontsteken. Soms wordt deze kaars geflankeerd door de doopkaars(en).

De huwelijkssluiting in de kerk kan plaatsvinden zowel in een eucharistieviering als in een viering van woord en gebed. De huwelijkszegen over bruid en bruidegom wordt in de eucharistieviering uitgesproken na het bidden van het Onze Vader, voorafgaand aan de vredewens. In een huwelijksviering van woord en gebed (eventueel met communieuitreiking) is de huwelijkszegen na de voorbede.

Bron: Geloofsboekje Huwelijk

 

Antwoord op vragen over trouwen

De website www.tweetingwithgod.com bevat informatie over het sacrament van het huwelijk.

Op de website www.internetpastoor.nl geeft pastor Kuipers antwoord op vragen over trouwen.

Terug naar de vorige pagina

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.