In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/297

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Webstatuut

Webstatuut website Parochie Christus Koning

Beheer

De website die geregistreerd is als parochiechristuskoning.nl is eigendom van de R.K. Parochie Christus Koning. Zowel het beheer van de website als de daarop aangeboden informatie vallen onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de parochie. Het webstatuut, waarin vorm en inhoud alleen op hoofdlijnen zijn geformuleerd, wordt door de redactie en het bestuur in gezamenlijk overleg vastgesteld en periodiek geëvalueerd.

Doelstelling

De website is ontwikkeld en vormgegeven met als doel het parochieleven van de 5 parochiekernen die tot de parochie Christus Koning behoren te ondersteunen. Verder ondersteunt de site de uitwisseling van informatie over activiteiten binnen de parochiekernen en de communicatie met andere, met haar verwante organisaties.
Dit wordt verwezenlijkt door belangstellenden te informeren over:

  • de oorsprong en het karakter van de 5 genoemde parochiekernen;
  • opinies en activiteiten binnen de parochie;
  • ontwikkelingen in het netwerk van organisaties waarmee de parochie zich verbonden voelt en/of contacten onderhoudt.

Benoeming

De inhoud van de site wordt samengesteld en beheerd door een webredactie, die eveneens verantwoordelijk is voor het technisch beheer en de webhosting.

Autonoom

Waar het de concrete inhoud van de site betreft, ligt de verantwoordelijkheid primair bij de redactie. Zij is autonoom in de selectie van de geboden informatie en opiniërende bijdragen die binnen daarvoor bestemde redactionele rubrieken verschijnen. De redactie maakt haar eigen afwegingen over de relevantie en de legitimiteit van de aangeboden informatie. Daarbij wordt de nodige zorgvuldigheid betracht met betrekking tot individuen of groepen van personen. Op verzoek van het parochiebestuur zal de redactie een toelichting geven op gemaakte keuzes met betrekking tot de vorm en inhoud van de site.

Zorgvuldigheid

Bepaalde rubrieken op de site hebben een opiniërend karakter, waarin ook ruimte wordt gegeven aan visies van personen of organisaties van buiten de parochie. De redactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitspraken of stellingnames van derden, die overigens altijd met bronvermelding worden geplaatst. Uitingen waarvan vooraf aannemelijk is dat ze personen kunnen schaden of kwetsen, worden door de redactie geweerd. De redactie is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites, waarheen bepaalde links op de website van de parochie(s) verwijzen.

Geschillen

In het geval dat bij een verschil van mening omtrent de inhoud geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de redactie en het parochiebestuur, behoudt de laatste zich het recht voor om de redactie een aanwijzing te geven. Deze aanwijzing is bindend.

Begroting

Het financiële beheer en exploitatie van de website ligt bij de penningmeester van het parochiebestuur die hiertoe overleg voert met de redactie.

Taakafbakening

De website staat los van het parochieblad De Morgenster en kerkelijke nieuwsbrieven die eveneens onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de parochie verschijnen. Deze verschijningsvormen zijn complementair. De redactie van de website zal praktische vormen van samenwerking met de redactie van De Morgenster nastreven. In geval van een eventueel strijdig belang - bijvoorbeeld in geval van een gepland interview of elkaar overlappende rubrieken - zullen redacties in goed overleg een oplossing zoeken. Zowel het beheer van De Morgenster, de kerkelijke nieuwsbrieven, als het beheer van de website staan ten dienste van de Parochie Christus Koning.  Basis van dit alles vormt ons Pastoraal beleidsplan.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte