In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/210

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Boete en verzoening (Biecht)

GeloofsboekjeBoeteEnVerzoening-550x600.jpg

DE WELDAAD VAN DE BIECHT 
Op 14 februari gaat met aswoensdag de veertigendagentijd weer in, een tijd van inkeer, omkeer en afkeer van de zonde. Op de basisscholen merk ik dat veel kinderen niet meer weten wat een zonde is.
Voor kerstmis had ik twee uur vrijgehouden om biecht te horen op de pastorie. Ik schend het biechtgeheim niet als ik schrijf dat er niemand gekomen is. Veel ouderen hebben nog een afkeer van de vroegere biechtpraktijken en jongeren kennen dit verguisde Sacrament niet meer. Ik heb die stille tijd echter gebruikt om zelf een gewetensonderzoek te doen en las daarbij een artikel dat ik zo goed vond dat ik enkele gedachten daaruit graag doorgeef.
De titel van het artikel was al verrassend: ‘de weldaad van de biecht’. Het herinnerde me aan de wereldjongerendagen in Madrid waar rond de 100 biechtschermen in een park vaandels stonden met de tekst “Feest van de Verzoening”.
Ik citeer uit het artikel: “Elke zonde is een werk van Gods vijand … Hij kan niet verdragen dat zijn werken aan het licht komen. Hij kan alleen maar werken in de duisternis. … Zolang je je zonden verborgen houdt, bevinden ze zich in de duisternis, met ander woorden: in de macht van de vijand die ze gebruikt om je te kwellen (‘gewetenswroeging’) en je tot kwaad aan te zetten (‘door zonde niet te erkennen komt het van kwaad tot erger’).
Wanneer je je zonden echter in het licht plaatst – door ze in de biecht aan de priester uit te spreken -, dan verdwijnt de schadelijke invloed onmiddellijk. De Heer die zelf licht is, vernietigt ze door zijn barmhartige vergiffenis, door Zijn licht over jou te laten schijnen. … Dan gebeurt met je zonden hetzelfde als wat er gebeurt met een klomp ijs die je uit de koelkast haalt en in de zon zet. De klomp smelt weg en verdwijnt alsof hij nooit bestaan heeft. De zonden die je op je geweten hebt, zijn als een duister kamertje in je ziel. Door de persoonlijke schuldbelijdenis open je de deur van dat kamertje en laat je de Heer er naar binnen gaan. Ogenblikkelijk verdwijnt dan de duisternis en ook de vorst der duisternis die er huishield.
De Heer weet heel goed wat je achter die deur allemaal verborgen houdt, maar Hij kan je duisternis niet wegnemen zolang je die deur voor Hem gesloten houdt. Hij nodigt je uit om haar voor Hem te openen, maar Hij zal haar niet inbeuken, want Hij respecteert je vrije wil. …
Dit is de waarde van de persoonlijke belijdenis. Van dat ogenblik af heeft het kwaad – dat de zonde is – geen enkele vat meer op je. …
Een boeteviering heeft natuurlijk ook haar waarde als stukje bezinning, gewetensonderzoek en voorbereiding op de biecht, maar kan nooit de persoonlijke biecht vervangen.
… Wij zijn makkelijk geneigd te vergeten dat de biecht niet alleen onszelf aanbelangt. .. Door te gaan biechten schenken wij zelf ook iets aan God: we erkennen en verheerlijken Zijn barmhartigheid… We geven blijk van ons geloof en ons vertrouwen in God. Meer nog: in de biecht schenken wij God ons gekwetste hart en krijgt Hij de kans om zijn liefde in ons ten volle ‘uit te leven’.”
Tot zover dit artikel.  Ik zou er nog aan toe willen voegen: ook voor je medemens is het een Godsgeschenk jou te ontmoeten met een van zonden bevrijd hart, opgelucht, vrolijk en opgewekt.
Velen zullen na dit artikel nog steeds de schouders ophalen en bij zichzelf denken: “Ik doe geen groot kwaad”. 
Maar de zonde is net als een ziekte: het begint met enkele bacillen of virussen en als je die niet bestrijdt, dan vermenigvuldigen ze zich tot een lastige, pijnlijke en soms een ernstige en besmettelijke en dodelijke ziekte.
Om je te helpen bij de voorbereiding op een biecht heb ik op mijn website www.internetpastoor.nl een gewetensonderzoek gepubliceerd dat niet gaat over ‘het snoepen uit de suikerpot’, maar over alles wat onze goede relatie met de medemens, met God en met ons eigen goed hart bedreigt.
                                                                   pastor Winfried Kuipers

Hoe verloopt een biecht?

De viering van het boetesacrament (biecht) begint met een kruisteken. Daarna nodigt de priester de boeteling uit om zich met vertrouwen te richten tot God en Gods barmhartigheid te ervaren. De priester leest een tekst uit de heilige Schrift, waarin de barmhartigheid van God naar voren komt en de oproep tot bekering.

In antwoord zegt de boeteling de algemene schuldbelijdenis (Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen…) en hij noemt in een persoonlijke belijdenis zijn zonden. De priester helpt met passende raad en vragen om de belijdenis onder woorden te brengen of te vervolledigen.

De boeteling eindigt zijn persoonlijke belijdenis met te zeggen dat hij berouw heeft. Hij spreekt het voornemen uit zich met Gods hulp te bekeren en de zonde te vermijden.

De priester gboeteviering.jpgeeft aan de boeteling een opdracht mee bij wijze van boete (penitentie). Dat kan bijvoorbeeld een gebed zijn, een tekstlezing uit de Schrift of een goede daad. Dan strekt de priester zijn hand uit en zegt: ‘Ik ontsla u van uw zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (absolutie). Tot slot volgt een korte lofprijzing tot God uit dank voor zijn genade en de priester zendt de boeteling heen: ‘Ga in vrede’.

Bron: Geloofsboekje Boete en verzoening

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Overledenen

Overledenen 05 Jul 2024