In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Hervatting vieringen Parochie Christus Koning na corona

30 juni 2020 - Parochie Christus Koning

Samen vieren

Richtlijnen over de herstart vieringen parochie Christus Koning

Inleiding

Op 20 mei 2020 zijn door de bisschoppenconferentie nieuwe protocollen uitgevaardigd over de herstart van de publieke vieringen. Op 26 mei 2020 heeft het pastoraal team met de locatieraden en de verantwoordelijken voor liturgie van de pastoraatsgroepen hierover gesproken. Doel van deze bespreking was om te komen tot een gemeenschappelijk beleid, ondanks de verschillen in aanpak per locatie. Natuurlijk hebben we de aangeboden protocollen aangenomen als richtlijn voor het handelen in de parochie omdat we deel uit maken van de Rooms Katholieke kerk in Nederland.

Vooraf moet worden opgemerkt dat, net zoals de bisschoppenconferentie de richtlijnen van het RIVM en het kabinet volgt, ook wij als parochie dit moeten doen. Het corona virus verspreidt zich onzichtbaar met ernstige gevolgen. Wij als kerken lezen in de media dat door het virus op een aantal plaatsen, lees tijdens vieringen en vooral onder koren, een groot aantal mensen hard zijn getroffen. Dat vraagt dat we doordacht en in overleg handelen. En dat we in de opbouwfase waaraan we nu toekomen, de maatregelen volgen die ons opgelegd zijn en die we met elkaar afspreken.

Het verlangen van veel katholieken om samen Eucharistie te vieren en de communie te ontvangen zal in deze fase niet helemaal beantwoord kunnen worden aangezien we gebonden zijn aan een maximum aantal gelovigen in een viering. Vanaf het weekend van 1 juni, kan er samen Eucharistie gevierd worden met 30 bezoekers, vanaf 13/14 juni (Sacramentsdag) kan er weer communie uitgereikt worden en vanaf 1 juli met 100 mensen. Maar gelijk moeten we hierbij opmerken dat de afstandsnorm van 1,5 meter bepalend is voor het maximum aantal mensen dat in een kerk kan worden toegelaten. Dit verschilt per kerkgebouw. Let op de website of informeer via het lokale secretariaat of de vieringen tussen 1 juni en 13 juni in uw eigen locatie plaats kunnen vinden.

Het protocol schrijft voor dat bezoekers van vieringen zich vooraf inschrijven bij het lokale secretariaat. Dit moet helaas streng gehandhaafd worden want anders worden er sancties (boetes) opgelegd.

Het houden van vieringen in bejaarden- en of verzorgingshuizen is afhankelijk van de toestemming van de koepelorganisatie van deze huizen. Ook hierbij geldt dat de maatregelen van het RIVM en het kabinet bepalend zijn.

Hieronder de volgende afspraken:

1. Protocollen volgen m.b.t. kerkgebouw, bedienaren en gelovigen.

Als Parochie Christus Koning volgen we de protocollen zoals voorgeschreven zijn door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ze worden enerzijds gepubliceerd op onze website en anderzijds liggen de protocollen voor de gelovigen achter in de kerk. Pastor Bladowski zorgt voor een Poolse vertaling, zeker voor de locatie Bleiswijk. Vanuit het bisdom is er ook een Engelstalige versie.

2.  Publieke vieringen

Na Pinksteren is het toegestaan om publieke vieringen te houden. Tot 1 juli 2020 bedraagt het aantal bezoekers 30. Na 1 juli, als het toegestaan is, gaat dit aantal omhoog naar 100.

Vanaf zaterdag 13 juni mag er communie worden uitgereikt tijdens de publieke vieringen in het weekend en door de week. We gaan dan het gewone liturgische rooster volgen. Dit kunt U terugvinden op de website.

3. Registreren

Dit betekent dat een ieder die naar een viering wil zich vooraf moet inschrijven.

Deze registratie is nodig in verband met de veiligheid van de aanwezigen en om te gebruiken als er toch iets aan de hand blijkt te zijn.

De aanmelding moet gebeuren via  het lokale secretariaat van onze parochiekernen. Dit kan telefonisch of via het emailadres van het secretariaat. Degenen die worden toegelaten krijgen dit te horen via het lokale secretariaat.

We proberen zo veel mogelijk dat iedereen die zich aanmeldt ook kan worden toegelaten. En mocht U doordeweeks kunnen dan heeft dat de voorkeur om zo ook mensen die moeten werken in het weekend de gelegenheid te geven om zondag naar de kerk te kunnen gaan.

U kunt zich inschrijven als u voldoet aan de voorwaarden van de RIVM: als u dus geen Coronaverschijnselen hebt.

4. Voorbereidingen in de kerk

Om U te kunnen ontvangen worden er door de kerk en de vrijwilligers vele voorbereidingen getroffen. U kan daarbij denken aan een plan over hoe we de 1,5 meter afstand kunnen realiseren. Er worden looprichtingen aangegeven en plaatsen waar U kunt gaan zitten. Tevens staan er ontsmettingsmiddelen zodat iedereen zijn/haar handen voorafgaande aan de viering kan desinfecteren. Om de contactmogelijkheden te beperken vragen we iedereen de aanwijzingen van de vrijwilligers te volgen.

Omdat het besmettingsgevaar groot is bij het zingen is het in de eerste periode niet toegestaan om mee te zingen, laat staan dat er een koor is.

Tot 1 september 2020 zullen er geen misdienaars, acolieten en koren deelnemen aan de viering.

Wat er daarna zal gebeuren, weten we nog niet. Dat zal afhangen van hoe de bestrijding van het virus zich verder heeft ontwikkeld en hoe de burgerlijke en kerkelijke overheden daarop hun regels aanpassen / dan wel versoepelen.

5. Bezoek aan een viering

Bij de aankomst in de kerk moet U zich eerst melden en worden U de gezondheidsvragen gesteld.

U kan daarna naar een van de aangegeven zitplaatsen gaan.

Er is een cantor die de viering muzikaal begeleid. U wordt geacht om  niet mee te zingen.

Er is geen collecte tijdens de viering. Na afloop staat er bij het vertrek een collectemandje.

Als er communie wordt uitgereikt, gebeurt dit achter een hoestscherm. De pastor of acoliet staat aan de ene kant, u als gelovige die de communie wilt ontvangen aan de andere kant.  Bij het communie uitreiken zal niets worden uitgesproken. Degene die de communie gaat uitreiken heeft van te voren zijn handen gedesinfecteerd.  De communie wordt uitgereikt met een hostie-pincet of met handschoenen om te voorkomen dat er een besmetting kan plaatsvinden tijdens het communie uitreiken.

Na afloopt kunt U het kerkgebouw via de uitlooproute verlaten. Eventueel kunt U een kaarsje opsteken bij Maria of Jozef aan een brandende kaars. Het offerblok wordt steeds gereinigd om besmetting te voorkomen.

6. Vrijwilligers

Als pastores, pastoraatsgroepen en bestuurders vragen we U de regels te respecteren. Het meeste werk wordt verzet door parochianen die zich daarvoor vrijwillig en gedreven inzetten voor onze gemeenschappen. Alles wat zij doen is voorgeschreven om er voor te zorgen dat U en zij zelf zo veilig mogelijk naar de kerk kan gaan in deze moeilijke tijd.

We hopen dat door het respecteren van de regels we als kerk bijdragen aan een veilige samenleving.

Ten slotte

We hopen dat we als Parochie Christus Koning met de invoering van deze maatregelen een eerste stap kunnen zetten om weer samen te komen rondom de verrezen Heer en te getuigen van de hoop die in ons leeft.

27 mei 2020

 

Informatie over de parochiesecretariaten kunt u terugvinden in de Morgenster of de website.

SecretariaatNootdorp@parochiechristuskoning.nl                          telefoon 015-3109159

SecretariaatPijnacker@parochiechristuskoning.nl                           telefoon 015-3692480

SecretariaatBerkel@parochiechristuskoning.nl                                telefoon 010-5112330

SecretariaatBergschenhoek@parochiechristuskoning.nl                telefoon 010-5212313

SecretariaatBleiswijk@parochiechristuskoning.nl                            telefoon 010-5212519

www.parochiechristuskoning.nl

Autheur: pastor Ton Halin

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.