In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/978

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

PCI

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) helpt parochianen en particulieren in privé situaties die in persoonlijke financiële nood verkeren.

(Financiële) Problemen? De Kerk laat u niet in de kou staan!    

"Armoede bestaat niet " hoor je mensen nog weleens zeggen. De praktijk is echter anders. De overheid heeft ervoor gezorgd dat iedereen in Nederland tenminste recht heeft op een minimaal inkomen (Wet Werk en Bijstand).
Onder andere door verhoging van de kosten van levensonderhoud komen er echter steeds meer mensen in de financiële problemen.
Al jarenlang beschikt onze parochie over een instelling die, daar waar nodig, mensen te hulp schiet met materiële en/of financiële bijdrage.
Deze instelling heet de Parochiële Caritas Instelling (PCI).

Hoe is de PCI ontstaan?

De PCI-en in de katholieke kerk bestaan al vele jaren. In de beginjaren van het bestaan opereerde deze instelling onder de naam "armenbestuur". Het armenbestuur kwam aan haar financiële middelen doordat er in de eucharistievieringen, naast de reguliere collecte voor het werk van de kerk, ook een inzameling werd gehouden voor het armenbestuur.
Ook werd er in het verleden door mensen na hun overlijden, geld of goederen nagelaten aan het armenbestuur. Hierdoor heeft de PCI een kapitaal opgebouwd. Het zal u duidelijk zijn dat de beschikbare financiële middelen van de PCI met zorg moeten worden beheerd.
(een en ander met een verplichte jaarlijkse verantwoording aan het Bisdom)

Wat is de doelstelling van de PCI?

Het bestuur wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn bij maatschappelijke noden.
Wij doen dit door mensen in nood materieel en/of financieel te ondersteunen.
Daardoor hopen wij bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

Wat betekent dit in de praktijk voor de PCI?

De PCI helpt mensen in nood en verricht jaarlijks terugkerende ondersteuning aan parochie-activiteiten voor ouderen en zieken en jongerenwerk.
Het is natuurlijk niet zo, dat de PCI de rol van de Gemeentelijke overheid overneemt. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is en blijft het eerste loket voor de ondersteuning, daarom kunt u pas een beroep doen op de PCI als de WMO geen mogelijkheden heeft om u te helpen.
Bij calamiteiten, daar waar directe zorg nodig is, kan altijd rechtstreeks een beroep worden gedaan op de PCI.

Hoe wordt een verzoek om financiële steun behandeld?

Indien u een beroep wilt doen op de financiële steun door de PCI dan zal het bestuur over uw binnengekomen verzoek een besluit nemen.
Voordat dit besluit op een verantwoorde wijze kan worden genomen is een gesprek met u over de financiële situatie soms wenselijk. In dat geval zal één van de leden van het bestuur met u in gesprek gaan. Het uitgangspunt van de PCI is dat steeds per aanvraag bekeken wordt of er hulp verleend kan worden. U kunt hierbij denken aan een rekening die niet betaald kan worden, de vervanging van een noodzakelijk huishoudelijk apparaat waar op dat moment geen middelen voor zijn en tijdelijke ondersteuning.

Meer informatie:

Contact

E: PCIBerkel@ParochieChristusKoning.nl

U kunt contact opnemen met de PCI via het secretariaat.

 

 

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.