In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Protocol mededelingen

08 mei 2019 - Berkel en Rodenrijs

Mededelingen bij vieringen Berkel en Rodenrijs

 

Inleiding

Het komt regelmatig voor dat er aan het eind van de (weekend)viering te veel en/of te lange mededelingen zijn. Op zich is een veelheid van mededelingen een goed teken; er zijn blijkbaar veel acties en activiteiten. Echter als het aantal mededelingen te hoog is schiet het oplezen daarvan zijn doel voorbij; de informatie blijft niet hangen. Daarom zijn in dit protocol – in overleg met de locatieraad en de pastoraatsgroep- aanwijzingen opgenomen hoe met de mededelingen wordt omgegaan.

 

Algemeen

Voorop staat dat een op te lezen mededeling van direct belang moet zijn voor de kerkgangers op de betreffende locatie. Bovendien moet voor een aan het eind van de viering voor te lezen mededeling gelden, dat dit voorlezen de beste manier is om de zaak onder de aandacht te brengen. Er zijn immers ook andere kanalen:

- Morgenster

- Website

- Folders /folderrek

- Nieuwsbrief

Voor Berkel kunnen mededelingen worden geprojecteerd op de schermen enige minuten vóór aanvang van de viering.

 

Het onder de aandacht brengen van geplande acties en activiteiten (bijeenkomsten, filmavonden, cursussen, acties e.d.) dient in principe via bovenstaande kanalen te geschieden en niet via de mededelingen aan het eind van de viering. Wel kan eventueel bij de mededelingen (vooraf op de schermen of aan het eind van de viering mondeling) kort verwezen worden naar een achter in de kerk liggende folder.

 

Deze folders blijven gedurende één weekend in het folderrek staan; daarna worden ze door het secretariaat verwijderd. Belanghebbenden kunnen er ook voor kiezen de folders aan het eind van de viering zelf uit te reiken.

 

Procedure en overwegingen

Het verzoek om een bericht in de mededelingen op te nemen moet zo vroeg als mogelijk, doch uiterlijk op donderdag 11.00 uur, bij het secretariaat worden ingeleverd. De gewenste tekst dient door de aanvrager te worden opgesteld. Deze zorgt ook voor het tijdig aanleveren van eventuele folders.

 

Het secretariaat beoordeelt de aanvraag en besluit of /hoe de mededeling bij de mededelingen wordt opgenomen (integraal, als verwijzing naar de folder of als projectiemededeling voorafgaande aan de viering). Zo nodig vat het secretariaat de mededeling samen.

 

Bij het beoordelen van de aanvraag gaat het secretariaat zo veel als mogelijk uit van de volgende overwegingen:

 

Wel bij slotmededelingen:

1. mededelingen over relevante bijzondere vieringen in de komende week, overlijden en uitvaarten worden altijd opgenomen.

2. vraagt om actie van de kerkganger in de komende week.

3. korte verwijzing(en) naar het folderrek

4. activiteiten binnen de locatie in de komende week

4. altijd: moet relevant zijn voor de kerkgangers in deze locatie.

 

 

Niet bij slotmededelingen:

1. uitgebreide mededelingen / reclame voor activiteiten (naar folderrek)

2. betrekking hebbend op andere locaties, die niet echt interessant zijn voor onze locatie.

3. zaken die niet op korte termijn om actie vragen

 

Voor incidentele deurcollectes (binnen het collecteschema) geldt dat de initiatiefnemer hiervan bij voorkeur het doel aan het eind van de viering kort zelf toelicht.

 

Naast de beoordeling aan de hand van deze overwegingen beziet het secretariaat ook van week tot week de hoeveelheid en lengte in totaliteit van de mededelingen. Bij te veel mededelingen kunnen mededelingen verder worden ingekort, uitgesteld of geschrapt.

 

 

André Ringeling

Portefeuillehouder liturgie

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.