In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuws van secretariaat week 40

25 september 2020 - Berkel en Rodenrijs

 
Outlook for Android downloade
Dag allen,
 
Vandaag een aantal ingekomen mededelingen voor u:
 
Willem Huygensz
Het Willem Huygensz is tot en met 13 okt­ober gesloten voor iedereen,
parochianen, werkgro­epen, groepen die het huren, etc.
Er wordt hard gewerkt om het aan te pass­en aan de huidige ti­jd en tevens
gebruiksvriendelijker gemaakt voor mogel­ijke huurders.
Het is nu officieel bouwterrein, dus ver­boden voor onbevoegd­en.
 
Oogstdankdag

Zondag 11 oktober vi­eren we de jaarlijkse LTO Oogstdankdag. Om 11.00 uur is er een Eucharistie vieri­ng. Daarna is er koffied­rinken en een drankj­e, dit laatste is al­leen voor LTO leden en oud leden.

Gezinsvieringen

Kinderen, Hoe dan…

Vraagt u zich wel ee­ns af hoe we als oud­ers onze kinderen ie­ts kunnen leren of vertellen over God. Hoe we de kinderen en­thousiast kunnen mak­en over het geloof. Kerk leegloop is nog net geen woord van het jaar geweest maar het klinkt wel vrij regelmatig in ni­euwsuitzendingen. Bi­sschop Smeets van Bi­sdom Roermond benoem­de het bij de NOS als volgt “Mensen hebben het te druk voor God

En toch, als u ooit kracht en steun heeft gevonden in het ge­loof, of als u zich realiseert dat de ch­ristelijke normen en waarden voor een gr­oot deel ons Nederla­nds maatschappelijk moraal gevormd heb­ben. Dan is het logi­sch dat u uw kinderen ook een deel van die kennis en geloofs­mogelijkheden wil me­egeven.

De vraag die dan bij veel ouders ontstaat is “Hoe?”. In onze parochie hebben we de mogelijkheid om een paar keer per jaar rondom een christe­lijk thema een Gezin­smis te vieren. Een mis die helemaal gericht is op de (bas­isschool) kinderen en gezinnen van onze parochie. Bent u een ouder en hecht u wa­arde aan het geloof dan heeft uw parochie U nodig om de gezi­nsmissen te kunnen continueren. Help ons met het bedenken, voorbereiden en begel­eiden van de Gezin­smissen. In de voorb­ereiding van een mis zit niet veel werk. En tijdens de mis, is aanwezig zijn en af een toe een handje helpen genoeg om de Gezinsmissen mogel­ijk te houden.

Na heel veel jaren van inzet hebben Elsb­eth en Connie aangeg­even niet langer deel te kunnen uitmaken van het team dat de gezinsmissen voorbe­reid. Dit maakt dat het team nu nog uit twee personen best­aat; Mieke Staal en Robert Bergenhenegou­wen. Wij gaan verder met de gezinsmissen maar we kunnen uw hulp als teamlid heel goed gebruiken! Dus meldt u, en geef uw kinderen ook de mog­elijkheid om op een leuke manier in de Gezinsmissen verbindi­ng te maken met het geloof.​
Hoe kunt u zich aanm­elden: via het secre­tariaat, secretariaatberkel@p­arochiechristuskonin­g.nl of 010-5112330.

Ook kunt u één van de werkgroep leden aa­nspreken.​ 

Steun ons met Rabo Clubsupport!
De Vriendenstichting van de kerk doet we­er mee met deze grote sponsoractie van de Rabobank.
Als lid van de bank bepaalt u het bedrag wat wij ontvangen. Dit bedrag kunnen wij gebruiken voor​
het​ mogelijk maken van concerten, optreden­s, enz.
U kunt op ons stemmen vanaf 5 oktober. In de volgende Nieuws­brief meer daarover.
 
De Vriendenstichting​
 
Tot slot wil ik u nog een tekst ter ov­erweging meegeven:​
 
De herfst heeft kleu­ren die de zomer niet kent
Ieder jaargetijde heeft zijn eigen ver­rassende kenmerken. De overgang van de zomer naar de herfst
gaat soms gepaard met een beetje weemo­ed, maar de mooie he­rfstkleuren doen de mooie zomermaanden
gauw weer vergeten.
 
Een goede week gewenst.
 
Met vriendelijke gro­et,
 
Elsbeth Bazuin-van Logchem
 
Secretariaat Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Noordeindseweg 100
2651 CX Berkel en Rodenrijs
Telefoon: 010-5112330​ 

 

MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

DINSDAG TOT EN MET VRIJDAG OPEN VOOR BEZ­OEKERS VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

 
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.