Bestuurlijk jaarverslag 2015

ChristusKoningAlgemeen

Per 1 januari 2015 was de fusie van de vijf parochies H. Bartholomeus, H. Joannes de Dooper, O.L.V. Geboorte, O.L.V. Visitatie en St. Willibrord een feit. Sinds die datum zijn de vijf parochies verder gegaan in een nieuwe parochie Christus Koning. In januari zijn de leden van het Parochiebestuur door de bisschop benoemd en zijn ook alle leden van de locatiebesturen door het nieuwe parochiebestuur benoemd.

Het parochiebestuur heeft geen taak bij pastorale zaken. Het mag echter wel duidelijk zijn dat het geloof datgene is dat ons allen in 2015 bindt en vanuit het geloof er wordt gewerkt aan de rand voorwaardelijke aspecten die het geloven in een gemeenschap van mensen mogelijk moet blijven maken. Vanuit dit gegeven zijn een aantal belangrijke onderwerpen die in 2015 aan bod zijn geweest van belang om hier te benoemen:

 • 2015 is gebruikt om te wennen aan elkaar. Uitgangspunt is de visie dat de locaties zoveel mogelijk ongewijzigd doorgaan met als voorwaarde voor een eigen lokaal beleid het in stand houden van een gezonde financiële situatie en voldoende vrijwilligers.

 • In 2015 is de basis gelegd voor een integrale visie op de toekomst die in 2016 verder zal worden uitgewerkt. Die blik op de toekomst, met als centrale vraag, hoe ziet de kerk van morgen eruit, is noodzakelijk om te kunnen beoordelen welke maatregelen nu nodig zijn.

 • Vanuit de visie op de toekomst is nu al wel duidelijk dat aandacht voor jeugd en jongeren cruciaal is. Sjoerd Zuidema is aangetrokken om een jongerenbeleid neer te zetten.

 • In 2015 hebben de funderingsproblemen onder de OLV Geboortekerk in Berkel de volle aandacht, evenals de noodzakelijke renovatie in Pijnacker. Nootdorp verkoopt de grond van de Jozefschool.

 • Financieel wordt een centrale beleggingscommissie opgericht. Het penningmeesteroverleg verloopt in 2015 steeds beter.

 • In 2015 is een intranet ingericht waar het volledige digitale archief van de parochie is opgeslagen en ook waarlangs stukken met en tussen commissies en werkgroepen kunnen worden gedeeld.

 • In 2015 is gestart met het benutten van de voordelen van de fusie door een gezamenlijke inkoop van energie dat een forse besparing oplevert.

 • In 2015 is gestart met een procedure die moet leiden tot het instellen van twee vertrouwenspersonen in de parochie Christus Koning.

Vergaderingen

Door het parochiebestuur is in 2015 10 keer vergaderd. Na de zomer is gestart met vergaderen op locatie. Per toerbeurt wordt vergaderd in de verschillende parochiekernen, waarbij het eerste half uur wordt gebruikt voor een verkennend gesprekje met leden van de locatieraad.

Secretariaat

 • Post komt per mail binnen bij de secretaris. De post op het postadres wordt door het secretariaat in Berkel doorgestuurd via Portaal- en scanner. Er is een Postboek/administratie aangelegd.

 • Beheer van de benoemingen en rooster van aftreden, beheren VOG-aanvragen

 • Opstellen agenda, maken verslagen, actie- en besluitenlijsten van vergaderingen

Communicatie

 • Introductie  van de nieuwe naam, Christus Koning. Zowel de Morgenster als de website is aangepast.

 • Op basis van het communicatieplan wordt in 2015 verder gewerkt aan de uitrol van een herzien communicatiebeleid.

 • De coördinatie van de content op de website en in de Morgenster vindt plaats in de redactieraad en kent met de nieuwe portefeuillehouder communicatie vanuit het bestuur een nauwere betrokkenheid.

 • Het jaarlijkse patroonsfeest heeft op 21 november voor de eerste keer plaatsgevonden in Bleiswijk.

 Facilitaire zaken

 • Parochie Christus Koning; alle gebouwen zijn via het Kadaster omgezet op nieuwe naam van de parochie.

 • Tijdig voor het wegvallen van de webmaster van onze parochie is gezorgd dat het beheer van de website overgedragen is.

 • In 2015 is een nieuw email systeem en het Portaal / Office 365 opgezet.

 • Om alle activiteiten goed neer te zetten is de Facilitair Beheer Commissie opgericht met de portefeuillehouder facilitaire zaken vanuit het bestuur als voorzitter. Er is een portfolio indeling gemaakt van alle facilitair zaken en toebedeeld  aan portefeuille houders in de commissie.

 • Gestart is met een gezamenlijke inkoop. Mooie besparing van consolidatie energie contracten

 • Alle contracten zijn geïnventariseerd en waar mogelijk op naam van de nieuwe parochie gezet. Bij de telefonie contracten vormen de GSM-zenders een inkomstenbron.

Financiën

 • Tenaamstellingen van alle bankrekeningen op naam van de parochie Christus Koning is afgerond.

 • Budget en kosten worden geadministreerd

 • De Canonieke Visitatie vanuit het bisdom is voorbereid en heeft op 21 oktober plaatsgevonden.

 • De Anbi-status is in voorbereiding

 • Er is een centrale beleggingscommissie opgericht.

 • De jaarrekening en verdeelsleutel 2014 zijn goedgekeurd.

 • De begroting 2016 is goedgekeurd door het parochiebestuur.

Personeelszaken

 • Aanstelling Femke van der Sman als secretaresse voor de locatie Nootdorp

 • Pastor Kuipers heeft genoten van een sabbatverlof. In 2016 zal pastor Bracco Gardner zijn sabbatverlof gaan benutten.

 • In 2015 heeft overleg met de secretaresses op bilateraal niveau plaatsgevonden. In januari 2016 zal het eerste centrale secretaresseoverleg weer plaatsvinden.

 • Gebruikelijk is dat de werkgever, het parochiebestuur, halfjaarlijks overleg heeft met de leden van het pastoresteam. Dit heeft in 2015 niet plaatsgevonden en vindt in januari 2016 voor het eerst plaats.

 
 

Bezoek ons op facebook

Volg ons op Twitter

Tweeting with God

paxvoorvrede

Kerkbalans logo 2017

Stiltemoment

Alpha header 1

kerkomroep
   St Willibrord - Bergschenhoek   

kerkdienstgemist

OL Vrouwe Visitatie - Bleiswijk

kerkomroep
OL Vrouw Geboorte - Berkel
kerkomroep
H Joannes de Dooper - Pijnacker
Radio Maria Nederland